Pojęcie i funkcje społecznej szkodliwości czynu w prawie karnym

Do rąk a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim wydanie doskonałego artykuła akademickiego. Jego autorami są obecnie Stanisław Waltoś profesor nieodpłatny Uniwersytetu.

Czytaj więcej

Ustawowa wyłączność określoność

Ustawowa wyłączność określoność

Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to zwłaszcza aspektu zaskarżenia oraz zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze z k.p.k. Podano przykłady formułowania na ich podstawie zarzutów odwoławczych. Odniesiono się zarówno do kwestii stawiania tzw. zarzutów mieszanych także zarzutów łączonych. Przedstawiono również w detalach przebieg postępowania odwoławczego, uwzględniając czynności organów procesowych (prezesa sądu pierwszej instancji i sądu odwoławczego), a także czynności stron, obrońców i pełnomocników dodatkowo ich współpraca w posiedzeniu zażaleniowym i rozprawie apelacyjnej. Do każdego komentowanego przepisu przywołano orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz trybunałów apelacyjnych. Wyboru orzeczeń wykonano ze względu na ich znaczenie i użyteczność dla praktyki. Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone wzory apelacji sporządzanych na podstawie poszczególnych podstaw odwoławczych. Książ-ka zawiera dodatkowo projekty ułatwiające Czytelnikowi poruszanie się po postępowaniu odwoławczym. Książkę wzbogacono o dodatkowe kwestie spojone z formułowaniem zarzutów odwoławczych również uaktualniono orzecznictwo Sądu Najwyższego. W suplemencie zamieszczono nowe wzory apelacji w sprawach o wykroczenia i w kwestiach karnych skarbowych. Artykuł wszechstronnie opisuje nowy model postępowania karnego w kształcie wyznaczonym tzw. dużą nowelizacją kodeksu postępowania karnego. Szczegółowo omówione zostały przede wszystkim dwójka odrębne nurty postępowania: kontradyktoryjny (konfrontacyjny) i konsensualny, co jest doskonale unikatowym i autorskim sposobem prezentacji modelu postępowania sądowego. Oprócz dogłębnej analizy innowacyjnych instytucji karnoprocesowych artykuł zawiera: wzory najważniejszych pism procesowych zapadających w postępowaniu karnym, a podobnie kazusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście.

Sądy powszechne prokuratura

Sądy powszechne prokuratura

Artykuł z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie również do nauki, w jaki sposób i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, ułożenie czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody, przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego, świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony, biegli, tłumacze, specjaliści, oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i sprawdzanie oskarżonego, zatrzymanie rzeczy i przeszukanie także kontrola i utrwalanie rozmów, środki przymusu, postępowanie przygotowawcze wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia, zakończenie i umorzenie również warta prokuratora i czynności sądowe, akt oskarżenia, postępowanie przed sądem I instancji wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie, postępowanie odwoławcze apelacja i zażalenie, postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie karne w sprawach międzynarodowych, Europejski Nakaz Aresztowania, Ekstradycja, koszty procesu, Postępowania w sprawach o wykroczenia: zasady, przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu, oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony, postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe, nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania, Postępowania w kwestiach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe: właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego, strony i ich przedstawiciele procesowi, pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy, postępowanie mandatowe, zezwolenie na dobrowolne walkower odpowiedzialności, postępowanie przygotowawcze i przed sądem, postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych. Wydanie piąte zostało wzbogacone o pytania otwarte, wspólnie z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić wysokość przygotowania do egzaminu innymi słowy kolokwium. Seria Artykułi Prawnicze to kryterium klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło informacji niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane sa przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego artykuła o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną szczególnie z perspektywy aktualnego stanu prawnego, a ten w który sposób wiadomo w latach zmieniał się nie tylko dynamicznie, tymczasem także w sposób trudny do przewidzenia. Przekazywana na ręce Czytelnika lektura oparta jest na stanie prawnym na dzień r., choć uwzględnią także zmiany, jakie maja wleźć w życie r., a zatem z dniem wejścia w życie ustawy z Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Bezprawie usiłowania nieudolnego

Praca przedstawia jedną z najbardziej kontrowersyjnych instytucji prawa karnego...

Apelacja Postępowaniu Karnym

Artykuł, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego śr...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Czym się zajmujemy

Artykuł z postępowania karnego to kompaktowe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajomość pomoże w zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie również do nauki, w jaki sposób i do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz potrzebne zagadnienia, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Postępowania karnego: zasady postępowania, właściwość i skład sądu, wyłączenie sędziego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, czynności procesowe orzeczenia, zarządzenia, narada, głosowanie, ułożenie czynności procesowych, terminy, doręczenia, protokoły, dowody, przesłuchanie i wyjaśnienia oskarżonego, świadkowie, świadek koronny, pokrzywdzony, biegli, tłumacze, specjaliści, oględziny, otwarcie zwłok i eksperyment procesowy, wywiad środowiskowy i sprawdzanie oskarżonego, zatrzymanie rzeczy i przeszukanie także kontrola i utrwalanie rozmów, środki przymusu, postępowanie przygotowawcze wszczęcie, przebieg, zamknięcie śledztwa i dochodzenia, zakończenie i umorzenie również warta prokuratora i czynności sądowe, akt oskarżenia, postępowanie przed sądem I instancji wstępna kontrola oskarżenia, rozprawa główna, przewód sądowy, wyrokowanie, postępowanie odwoławcze apelacja i zażalenie, postępowania szczególne, nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania, postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia, postępowanie karne w sprawach międzynarodowych, Europejski Nakaz Aresztowania, Ekstradycja, koszty procesu, Postępowania w sprawach o wykroczenia: zasady, przesłanki pozytywne i negatywne, właściwość i skład sądu oraz rozstrzygnięcia sądu, oskarżyciel publiczny, obrońca, obwiniony i pokrzywdzony, postępowanie zwyczajne, nakazowe, przyspieszone i mandatowe, nadzwyczajne środki zaskarżenia kasacja i wznowienie postępowania, Postępowania w kwestiach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe: właściwość sądu i organów postępowania przygotowawczego, strony i ich przedstawiciele procesowi, pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy, postępowanie mandatowe, zezwolenie na dobrowolne walkower odpowiedzialności, postępowanie przygotowawcze i przed sądem, postępowanie odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie nakazowe i w stosunku do nieobecnych. Wydanie piąte zostało wzbogacone o pytania otwarte, wspólnie z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić wysokość przygotowania do egzaminu innymi słowy kolokwium. Seria Artykułi Prawnicze to kryterium klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło informacji niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane sa przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców. Zamierzeniem autorów było stworzenie takiego artykuła o postępowaniu karnym, który przedstawiał będzie polską procedurę karną szczególnie z perspektywy aktualnego stanu prawnego, a ten w który sposób wiadomo w latach zmieniał się nie tylko dynamicznie, tymczasem także w sposób trudny do przewidzenia. Przekazywana na ręce Czytelnika lektura oparta jest na stanie prawnym na dzień r., choć uwzględnią także zmiany, jakie maja wleźć w życie r., a zatem z dniem wejścia w życie ustawy z Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.