Przychody FP jako funduszu celowego

Przychody FP jako funduszu celowego

Przychody FP jako funduszu celowego. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar uprawnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zawiera FinPublUU szczegółowienia jej wytycznych zawarte zostały w SzczegZasRachR Dodatkowo jednostki oświatowe podlegają regulacjom RachU Wskazane akty prawne w przeważającym obszarze regulują zasady ewidencji operacji gospodarczych w oświatowych placówkach budżetowych Warto pamiętać, że za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję zdarzeń gospodarczych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Dla prawidłowego ustalenia nadwyżki czyli deficytu budżetu jednostek macierzystej operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetowych jednostki oświatowej muszą być ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oświatowej na odrębnych nauka księgowości ziór rozwiązań gierusz w domu kontach księgowych Ewidencja dokonywana jest w obszarze faktycznie (czyli kasowo) zrealizowanych wpływów (dochodów) na rachunek bieżący jednostki dodatkowo wydatków dokonanych budżetowych Tak realizowana katalog księgowa musi lecz uwzględniać operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach, będących wyjątkami od ogólnej reguły Przykładem jest m.in potrącanie poprzez komornika należnej mu opłaty w związku z wykonanymi czynnościami egzekucyjnymi (wydatek jednostki budżetowej) towarzyski z wyegzekwowanej kwoty opłaty (dochód jednostki budżetowej).

Top