Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Specyfika rachunkowości

Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Specyfika rachunkowości

Sposób ujęcia w ewidencji księgowej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a dlatego zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest także obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie reagować musi zasadom realizacji budżetu (oraz planu finansowego w przypadku jednostek budżetowych), otóż reagować najnowsza ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej specyfice jednostek pomocy społecznej Niewłaściwe zorganizowanie ewidencji księgowej w jednostce może sprawiać wielu nieprawidłowości, w tym zagrożonych sankcjami z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (n pnieprzekazanie przychodów w terminie albo przekazanie ich w niepełnej wysokości, przeznaczenie zysków budżetowych na finansowanie wydatków jednostki pomocy społecznej, dopuszczenie do przedawnienia należności jednostki)Konsekwencję stanowić może tak jak nieprawidłowe okresowe sprawozdawanie z realizowanych działań, co także obarczone jest odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny budżetowej W skrajnej sytuacji może być powodem uznania ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej za nierzetelne Posiadany poprzez jednostkę pomocy społecznej własność trwały wspólnie z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury dodatkowo gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty aktywności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami SzczegZasRachR odpisów umorzeniowych innymi słowy amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych poprzez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając zasady umarzania lub amortyzacji, jednostka skalarna może przyswajać stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych czy też stawki określone przez dysponenta części budżetowej ewentualnie zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym SzczegZasRachR daje możliwość indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

Top