Autor i prawo autorskie eventy fotografia stanowi jedną

Autor i prawo autorskie eventy fotografia stanowi jedną

Autor i prawo autorskie eventy fotografia stanowi jedną z zazwyczaj wykorzystywanych kategorii utworów chronionych prawem autorskim, co dotyczy zarówno eksploatacji w formie tradycyjnej (np. wydawnictwa), w jaki sposób też za pomocą sieci sieć (np. portale społecznościowe, fotorelacje z wydarzeń). W przypadku fotografii istotne pozostają nie tylko prawa fotografa, wszak zarówno przedmiot fotografii (inne utwory, wizerunki osób, natura). Celem artykułu o prawie autorskim jest zdobycie poprzez uczestników praktycznej znajomości z aspektu prawa autorskiego w kontekście utworu fotograficznego (m.in. zasady ochrony fotografii, twórczość zależna, podstawy prawne eksploatacji, wizerunek, włości osobiste, sieć Internet). Szkolenie adresowane jest do przedsiębiorców, jakim sposobem też szeroko rozumianych instytucji administracji publicznej i kultury, jakie w ramach bieżącej aktywności korzystają tworzą czyli korzystają z utworów fotograficznych. Fotografia - utwór fotograficzny prawo autorskie problematyka tzw wizerunku rzeczy (przedmiot prawa autorskiego); przesłanki ochrony fotografii na gruncie prawa autorskiego; elementy twórcze w fotografii (kompozycja, kadrowanie, barwa, jasność, perspektywa, efekty wizualne); modele utworów fotograficznych i ich status (fotografia reporterska, naukowa, dokumentacyjna, archiwizacyjna, artystyczna, komercyjna); twórca fotografii (utwory pracownicze, umowy cywilnoprawne); autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego. Fotografia a twórczość zależna - termin utworu zależnego; modyfikacje, przemiany i opracowanie utworu fotograficznego; zmiany w utworze fotograficznym a autorskie prawa osobiste (integralność, nierzetelne wykorzystanie); wykorzystanie fotografii w toku innych utworów. Podstawy legislacyjne eksploatacji utworów fotograficznych – dziedzina publiczna (wygaśnięcie autorskich praw majątkowych); brak ochrony prawa autorskiego (art. 4 pr. aut., reprodukcje); umowy prawnoautorskie (umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe i umowa licencyjna, tzw. zgody); dozwolony wykorzystanie utworów chronionych (prawo cytatu, sprawozdania, fotorelacje, fotografia utworów w przestrzeni publicznej, reklama i promocja), utwory fotograficzne osierocone; własność egzemplarza fotografii a uprawnienia właściciela; fotografia a sieć (wolne licencje, portale z zasobami, linkowanie). Rozpowszechnianie fotografii a przedmiot fotografii, wizerunek i włość osobiste - ochrona wizerunku osoby utrwalonej na fotografii (pojęcie wizerunku, wymóg zgody i jej forma, nieistnienie konieczności uzyskania zgody - osoby uniwersalnie znane, wydarzenia, eventy, ryzyka i roszczenia, przesłanki ochrony fotografii na gruncie prawa autorskiego regulaminy wydarzeń, wizerunek osób historycznych i zmarłych); fotografia utworu chronionego prawem autorskim (fotografie dzieł sztuki, obiektów architektury); ogół zagadnień tzw. wizerunku rzeczy; fotografia a włość osobiste; ogół zagadnień digitalizacji w kontekście wizerunku i dóbr osobistych. Tzw. fotografia dawna - zasady ochrony i eksploatacji tzw. fotografii dawnej (prawnoautorska ochrona fotografii na ziemiach polskich od ustawodawstwa państw zaborczych do ustawy z dnia 9 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; stosunki pomiędzy ustawą z 1926 roku, z 1952 roku i 1994 roku); ustawa z 1952 roku - konieczność umieszczenia noty copyrightowej na rzecz powstania ochrony, nieobecność ochrony fotografii reporterskiej, przyczyny i skutki umieszczenia daty na odbitce egzemplarza fotografii, następstwo prawne instytucji, jakie zgromadziły obiekty fotograficzne; termin trwania ochrony autorskich praw majątkowych na gruncie poprzednich ustaw z 1926 roku i 1952 roku a obecne uregulowania (tzw. odżycie praw, reguły wykorzystania od wygaśnięcia praw do roku 1994)

Top