Prawo o szkolnictwie rola i miejsce

Prawo o szkolnictwie rola i miejsce

Prawo o szkolnictwie rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora i nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych także występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej zadania uczelni w zakresie dostępu do informacji publicznej (BIP) – nakłada na uczelnie dodatkowo jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w zakresie nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Warto od razu zauważyć, że mianowanie szkół doktorskich i zupełnie nowa procedura nadawania stopnia doktora powoduje zniknięcie dawnej procedury otwierania przewodu doktorskiego. Proponowane komentarz o szkolnictwie wyższym ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stają uczelnie w stosunku do wprowadzonych zmian. Ma stworzyć uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych dodatkowo zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni oznacza to jednostce naukowej. Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) przejrzyście określa, że wszystkie procedury awansu akademickiego wszczynane po 1 października 2019 roku muszą być prowadzone uprzednio na innowacyjnych zasadach. Natomiast procedury wszczęte na starych zasadach muszą się zakończyć do dnia 31 grudnia 2021 roku, w innym wypadku „niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się ewentualnie zamyka się” (art. 179. ust. 4). Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znamiennie zmienia w taki sposób procedury nadawania stopni, w jaki sposób i reguły kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni dodatkowo jednostek naukowych – komentarz o szkolnictwie wyższym będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Top