Zmiany polskim prawie

img

Praca internetowa kierowana jest nie tylko do praktyków wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, jednakowoż również do wszystkich uczestników postępowania karnego, względem jakich możliwe jest zastosowanie środka dyscyplinującego, w tym m.in. świadków, biegłych, tłumaczy i specjalistów. Może ona zainteresować również teoretyków procesu karnego, doktorantów dodatkowo aplikantów sądowych, prokuratorskichi adwokackich. Odrębne rozpatrywania poświęcono wątkom konstytucyjnym, aspektom proceduralnym i wykonawczym. Całość opracowania opiera się na analizie polskiego porządku prawnego z szerokim odwołaniem się do dorobku doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego także trybunałów powszechnych. W opracowaniu opisano ocenę bieżących regulacji z punktu widzenia zgodności z Konstytucja RP także Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Autorka wskazuje na ewentualne przemiany artykułów powiązane z zastosowanie projektowanych aktów prawa unijnego. Artykuł obejmuje także ocenę przemian przygotowanych przez Komisje Kodyfikacyjna Prawa Karnego. W pracy zostały omówione między innymi zadania dotyczące: rodzajów uzasadnienia (w tym ustnego, pisemnego, obligatoryjnego i fakultatywnego), systematyki uzasadnienia wyroku sadu pierwszej instancji, uzasadniania wyroku kasatoryjnego i reformatoryjnego. W pracy szczegółowo omówiono znaczenie rozstrzygnięć administracyjnych w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji administracyjnych mogących wywołać tzw. skutek konstytutywny. W pracy zaprezentowano który działanie na proces posłuszny mają:- stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę decyzji administracyjnej,- skarga na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego,- wady niekwalifikowane decyzji administracyjnych i ich sprostowanie. Lektura artykułu zawiera bogate orzecznictwo, zarówno cywilne, dodatkowo odpowiedzi na praktyczne problemy odnoszące się do przedstawianej problematyki. Monografia dla prawników pragmatyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, aplikantów zawodów prawniczych) także do teoretyków prawa.

  • Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające
  • Książka dla każdego księgowego jednostki Książka dla każdego księgowego jednostki
  • Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację Sejm po wybitnie burzliwej debacie uchwalił nowelizację
  • prawo o ruchu drogowym historia Aktualny „kodeks prawo o ruchu drogowym historia Aktualny „kodeks
  • wspólnota mieszkaniowa asprawozdanie i Proces tworzenia wspólnota mieszkaniowa asprawozdanie i Proces tworzenia
Top